Výňatek z provozního řádu zahrady MŠ

 

 1. Provozovatel

Provozovatelem zahrady: Mateřská škola ve Velešíně

Vlastníkem zahrady: město Velešín 

 1. Účel zahrady

Zahrada mateřské školy je určena pouze ke hrám a pobytu dětí za dozoru pedagogického dozoru. Veřejnosti není přístupná.  Zákonní zástupci dětí a osoby, které vyzvedávají děti z mateřské školy, použijí zahradu výlučně za účelem vyzvednutí dětí nejkratší možnou cestou k budovám, kde se jejich dítě nachází. Na zahradě se nezdržují a není jim povoleno využívání herních prvků.

 1. Provozní doba

Zahrada  mateřské  školy je otevřena po dobu jejího provozu od pondělí do pátku od 6. 15 – do 16. 45 hodin. V mimořádných případech (např. Den otevřených dveří, slavení tradic – čarodějnice, svatojánská slavnost, aj.) a z rozhodnutí ředitelky školy je zpřístupněna i mimo provozní dobu. 

 1. Zajištění úklidu zahrady MŠ

Za úklid zodpovídá školnice a paní uklízečky u svých budov. Vzhledem k využití zahrady za účelem výchovy a vzdělávání dětí navštěvující mateřskou školu, dohlížejí na běžný úklid učitelky.

 1. V celém areálu je zakázáno
 • poškozovat vybavení – herní prvky, plot a zeleň školní zahrady
 • odnášet majetek školy
 • vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a znečišťovat zahradu a její okolí
 • kouřit, požívat alkohol, omamné a toxické látky, či vstupovat do areálu pod jejich vlivem
 • vodit do areálu zahrady zvířata, zejména psy
 • jezdit v areálu zahrady na kolech
 • vjíždět do areálu zahrady motorovými prostředky bez povolení ředitele MŠ
 • rozdělávat oheň
 1. Provozovatel
 • neodpovídá za případné úrazy a za ztráty osobních věcí nenese zodpovědnost
 • případné poškození, či zjištění závad je nutné hlásit provozovateli
 1. Důležitá telefonní čísla:

Záchranná služba první pomoci: 155

Policie ČR: 158

Hasiči: 150

Městská policie: 974 232 970

Tísňová volání: 112

 

 


Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu MŠ Velešín není možné kopírovat jakýkoliv obsah stránek.
V roce 2021 vytvořili MackMan.cz