Školné

Mateřská škola ve Velešíně, Školní 223, Velešín

Výše úplaty za předškolní vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy ve Velešín podle § 23 odst. 3, § 29 odst. 2, § 35 odst. 2, § 123 odst. 5 a § 161c odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném, a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona 472/2011 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona 101/2017 Sb.:

s t a n o v u j e:

Zá kladní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte se od 1. 9. 2020 mění na 300,- Kč za kalendářní měsíc.

V době letních prázdnin se úplata snižuje na 150,- Kč.  

Pokud se dítě v tomto období předškolního vzdělávání nezúčastní, stanovuji úplatu ve výši 0 Kč.

Osvobozen od úplaty je:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

b)zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

Výjimečně lze školné prominout po dobu dlouhodobé nemoci dítěte (min. 3 měsíce).

Povinné předškolní vzdělávání

 Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Bezplatně je poskytováno i v případě udělení odkladu povinné školní docházky.

Úplata za kalendářní měsíc se platí inkasem spolu se stravným.

Nedodržováním termínu plateb nebo neomluvenou nepřítomností dítěte delší než jeden měsíc rodiče závažně porušují provozní řád MŠ a dítě může být proto z mateřské školy vyloučeno.

Mgr Zuzana Vakoč, ředitelka MŠ

Aktualizace k 1. 9. 2020


Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu MŠ Velešín není možné kopírovat jakýkoliv obsah stránek.
V roce 2021 vytvořili MackMan.cz