Povinné předškolní vzdělávání

  Novelou školského zákona (č. 561-2004Sb.) vydanou pod číslem 178-2016 Sb. se s účinností od 1.9.2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání, do kterého nastoupí děti poprvé od 1.9. 2017.

Novela ukládá rodičům nové povinnosti, na které bych chtěla upozornit.

Povinné předškolní vzdělávání je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do prvního září rok před nástupem do první třídy základní školy..

Povinné předškolní vzdělávání probíhá formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu čtyř hodin denně, zpravidla od 8:00 do12:00. Ve dnech školních prázdnin docházka povinná není. Dítě má samozřejmě právo pobývat v MŠ po celou dobu provozu. Do školky tedy v době prázdnin může, ale nemusí docházet.

Povinností rodičů je omluvit nepřítomnost dítěte ve školce a to bud telefonicky, nebo prostřednictvím omluvenky na webových stránkách školy (msvelesin.cz).Při opakovaném zanedbání bude vyžadováno doložení důvodu nepřítomnosti (lékařské potvrzení) nejpozději do tří dnů ode dne výzvy. V době prázdnin postačí pouhé oznámení nepřítomnosti.

V odůvodněných případech se mohou rodiče rozhodnout plnit předškolní vzdělávání formou individuálního vzdělání bez pravidelné denní docházky do MŠ. To jsou rodiče povinni oznámit ředitelce školy do konce května. Vedení MŠ rodičům doporučí oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno. Škola má za úkol ověřit úroveň takového vzdělávání a případně rodičům doporučit další postup. Způsob ověřování a termíny, včetně náhradních termínů, budou stanoveny včas a rovněž budou zveřejněny na webových stránkách školy.

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ- ŠKOLNÉ

Podle novelizovaného ustanovení školského zákona se od 1.9. 2017 dětem starším pěti let poskytuje vzdělávání bezúplatně. Znamená to, že i v případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky se školné neplatí.

Pokud rodiče nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, nebo zanedbávají pravidelnou docházku dítěte do MŠ, mohou být trestáni uložením pokuty přestupkovou komisí MÚ až do výše 5000,-Kč.

 

 


Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu MŠ Velešín není možné kopírovat jakýkoliv obsah stránek.
V roce 2021 vytvořili MackMan.cz