školní řád

Mateřská škola ve Velešíně, Školní 223, 382 32, 382 32 Velešín 

              

Školní řád Mateřské školy ve Velešíně

 

Mateřská škola ve Velešíně, Školní 223, Velešín 382 32

 

IČO: 750 00 377

Čj.: 163/2017

 

Skartační znak: S10

 

Účinnost od 1. 9. 2018

 

Vydala: Daniela Skalická, ředitelka MŠ

Projednáno na pedagogické a provozní poradě 28. 8. 2018

 

 Obsah dokumentu:

1)práva a povinnosti zákonných zástupců dítěte

1a) práva dětí

1b) povinnosti dětí

1c) práva zákonných zástupců

1d) povinnosti zákonných zástupců

2) stravování

3) úplata za předškolní vzdělávání

4) stížnosti, oznámení a podněty

5) provoz mateřské školy

6) denní režim školy

7) podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

8) přijímací řízení do MŠ

9) povinnost předškolního vzdělávání

10) individuální vzdělávání

11) ukončování předškolního vzdělávání

12) podmínky zacházení s majetkem školy

13) závěrečná ustanovení

 Telefony: 380 33 12 41 – ředitelna                          380 33 20 28 – Berušky a Sluníčka

                 380 33 20 29 - školní jídelna                   380 33 20 30 - hlavní budova

                 382 21 12 50 - třída Koťat                       382 21 15 83 - třída Včelek

                 382 21 15 73 – Myšky                                       382 21 14 94 - Medvídci  a Zvonci

 

                                               ředitelka:     Daniela Skalická

                                               zástupkyně: Mgr. Zuzana Levá

 Třídy: Zvonečková                                       učitelky: Eva Rytychová, Mgr. Zuzana Levá

           Medvíďata                                                         Zuzana Levá, Helena Persánová

           Berušky                                                             Zdeňka Kleinová, Alena Kostečková

           Sluníčková                                                         Bc. Lenka Kejvalová

           Včeličky                                                            Hana Vítů,  

           Koťata                                                                 Daniela Skalická, Růžena Vejvodová

           Myšky                                                                Mgr. Linda Kukačková, Mgr Pavla Kohoutková

 

 1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole

  1a) Práva dětí:

  ▪ na poskytování vzdělávání a školských služeb podle školského zákona,

  ▪ na možnost určit si délku spánku, zvolit si z nabízených činností,

  ▪ být respektováno jako jedinec s možností rozvoje osobnosti,

  právo učit se respektovat ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod.,

  právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí),

  ▪ na emočně kladné prostředí,

  ▪ být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život

  právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku,

   právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem).

  1b) Povinnosti dětí

  ▪ dodržovat společně vytvořená pravidla společného soužití ve třídě,

  ▪ řídit se pokyny zaměstnanců mateřské školy,

  ▪ šetrně zacházet s majetkem a vybavením mateřské školy (neničit hračky, pomůcky),

  ▪ dodržovat pravidla slušného chování (pozdravit, poděkovat),

  ▪ chránit své zdraví a zdraví ostatních, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými jsou děti opakovaně seznamovány,

  nenosit do mateřské školy předměty, které mohou ohrozit bezpečnost dětí.

  ▪ dodržovat pravidla hygieny,

   

  1c) Práva zákonných zástupců dítěte:

  ▪ na informace o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích, o průběhu a výsledcích jeho vzdělávání,

  ▪ podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupovat   do her svých dětí,

  ▪ vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu),

  ▪ k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u učitelek nebo ředitelky školy) - bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému než jeho zákonnému zástupci,

  ▪ využít individuálně přizpůsobeného adaptačního režimu, který škola po dohodě s rodiči nabízí,

  ▪ vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte,

  ▪ na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení.

   

  1d) Povinnosti zákonných zástupců dítěte:

  ▪ předat dítě osobně učitelce, která teprve potom za něj přebírá zodpovědnost,

  ▪ hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na vzdělávání,

  ▪ ihned hlásit změny v údajích vedených ve školní matrice (změna zdravotní pojišťovny, telefonního čísla, trvalého pobytu, adresy pro doručování písemností),

  ▪ oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li předem známá, omluvit dítě neprodleně telefonicky, formulářem na webových stránkách, písemnou formou  nebo osobně,

  ▪ doložit důvody nepřítomnosti dítěte, pro které je vzdělávání povinné, nejpozději do tří dnů ode dne, kdy jej k tomu ředitelka vyzve,

  ▪ nahlásit příchod či odchod dítěte z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu,

  ▪ v řádném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání (pokud ředitelka nerozhodla o osvobození či prominutí úplaty) a úplatu za školní stravování,

  ▪ dodržovat předpisy vydané ředitelkou školy (vnitřní řád školní jídelny, školní řád, bezpečnostní předpisy),

  ▪ zajistit, aby dítě bylo učitelce předáno bez zjevných příznaků onemocnění (kapénková infekce, průjem, zvracení, pedikulóza, teplota),

  ▪ bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou ze strany mateřské školy informováni o jeho zdravotních obtížích,

  ▪ na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

  ▪ dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti,

  ▪ zajistit účast individuálně vzdělávaného dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v termínech stanovených školním řádem.

  2) Stravování dětí

  Stravné se platí inkasem z účtu rodičů vždy po 15. dni v měsíci na následující měsíc.              

  Ve výjimečných případech je možno zaplatit v hotovosti u vedoucí stravovny do 20. v měsíci na další měsíc. Rodiče si mohou odhlásit během týdne i jednotlivá jídla (dopolední nebo odpolední svačinu, oběd).                                                                                                                                Stravné se odhlašuje a přihlašuje písemně (zádveří ve vchodu do hlavní budovy MŠ), u vedoucí školní jídelny, nebo na telefonu 380 332 029, den předem do 14 hodin! V případě onemocnění dítěte nejpozději do 7 hodin ráno. Pokud si rodiče stravu neodhlásí, je jim nadále účtována a propadá. První den nemoci dítěte je možné si oběd vyzvednout v době od 11.00 - 11.45 hodin    u zadního vchodu do kuchyně do vlastních jídelních nádob. 

  Ceny stravného:

 

Děti od 3 - 6 let

Děti od 7 - 8 let

Přesnídávka

  9,- Kč

 10,- Kč

Oběd

19,- Kč

22,- Kč

Svačina

  7,- Kč

  8,- Kč

Celkem

35,- Kč

40,- Kč

 

3) Úplata za předškolní vzdělávání:

Platí se inkasem společně se stravným. Základní částka je 200,- Kč měsíčně. Předškolní děti ani děti s odkladem školní docházky školné neplatí. Stravné a školné se platí inkasem vždy po 15. dni v měsíci na následující měsíc. Rodiče, kteří ve výjimečných případech platí hotově, jsou povinni včas uhradit poplatky, a to i v případě momentální nepřítomnosti dítěte ve školce.

Osvobození od úplaty se týká zákonných zástupců pobírajících opakovaně dávky v hmotné nouzi, dávky pěstounské péče, nebo případů dlouhodobé nemocnosti dítěte, doložené rozhodnutím Úřadu práce, soudním rozhodnutím nebo lékařskou zprávou.  

Vzdělávání se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. 

4) Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy se podávají u ředitelky školy, která je    v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům. 

Na vyžádání poskytuje ředitelka konzultační hodiny pro rodiče dětí. Tyto hodiny slouží k detailnějším rozhovorům rodičů a pedagogů. Drobné informace o rozvoji dětí si učitelky, asistentky a rodiče vyměňují při každodenním styku. Rodiče, kteří budou mít o konzultaci zájem, se domluví na mailové adrese: msvelesin@email.cz, nebo telefonicky. 

 5) Provoz mateřské školy je stanoven od 6.15 - 16.45 hodin

Děti se scházejí od 6.15 do 8.00 hodin, poté se budovy z bezpečnostních důvodů zamykají. Po předchozí domluvě s učitelkou lze přivést dítě výjimečně v jinou dobu, nejpozději však do 9.30 hodin, kdy děti odcházejí na pobyt venku.

Děti, které se neúčastní odpoledního vzdělávacího programu, si rodiče vyzvednou ve stanovené době od 11.30 do 12.30 hodin.

V odpoledních hodinách si lze dítě z mateřské školy vyzvednout od 14.00 do 16.45 hodin.

Pokud dítě nebude vyzvednuto do konce provozní doby, zákonný zástupce bude telefonicky kontaktován – pokud se nepodaří navázat kontakt s rodičem, je učitelka povinna kontaktovat ředitelku školy a Policii ČR a předat dítě na speciální pracoviště.

Opakované pozdní vyzvedávání dítěte z mateřské školy bez mimořádných důvodů je považováno za narušování provozu mateřské školy.

 Provoz mateřské školy je omezen nebo přerušen v měsících červenci a srpnu, zpravidla na 4 týdny. Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní ředitelka na přístupném místě ve škole (nástěnka pro rodiče) a na webových stránkách školy nejméně 2 měsíce předem, dále pak seznámí rodiče s jinými možnostmi péče o děti v době uzavření mateřské školy a s výší úplaty.    Ze závažných důvodů (organizační či technické příčiny) a po projednání se zřizovatelem lze                v průběhu školního roku omezit nebo přerušit provoz školy. Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní ředitelka na přístupném místě neprodleně poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.                        

  Dítě do mateřské školy potřebuje:                                  

 • náhradní oblečení

 • přezůvky - pantofle, crocs nejsou vhodné

 • pyžamo - pokud dítě spí

 • dvě balení papírových kapesníků

 • pití v označené lahvičce, přípustná je voda, čaj a voda s ovocnou šťávou 

  Děti musí mít své věci označené, podepsané.         

   

  6) Denní režim školy

  Provoz začíná v 6.15. Děti se schází ve třídách Včeliček nebo Myšek, Berušek a Medvědů.  V 7.00 se děti rozchází do svých tříd. Odpoledne se všechny třídy spojují a od 15.30 rozchází u Včeliček.

  Denní režim školy je orientační a pružný, pevně stanoveny jsou pouze časy přesnídávky, oběda, svačiny a pobytu venku. Podrobně je vše rozpracováno v třídních vzdělávacích programech, protože se časové podmínky jednotlivých tříd liší.  Po obědě je vymezena doba na odpočinek a spánek, děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické potřeby, mohou jen odpočívat nebo se podle podmínek ve třídě věnovat klidným hrám.

  Režim dne se v jednotlivých třídách liší podle zveřejněných rozpisů. Denní režim je flexibilní a může být pozměněn (výlety, divadelní představení). Informace  o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány na nástěnce v šatnách dětí a na webových stránkách školy. 

  7) Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

  Péče o zdraví a bezpečnost dětí:

  ▪ mateřská škola odpovídá za bezpečnost dítěte, a to od doby, kdy ho učitelka převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy ho učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě,

  ▪ k zajištění bezpečnosti při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka školy dostatečný počet učitelek tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let,

  ▪ v péči o zdraví dětí, o zdravé výchovné prostředí a vytváření příznivých podmínek pro zdravý vývoj dětí mateřská škola spolupracuje s příslušnými školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a praktickým lékařem pro děti a dorost,

  ▪ z bezpečnostních důvodů musí mít děti obuv s pevnou patou na pobyt v budově školy

  ▪ podávání léků dětem, jejichž zdravotní stav to vyžaduje (alergie, epilepsie, diabetes), je možné pouze na základě písemné dohody mezi zákonným zástupcem a ředitelkou školy,

  ▪ děti jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu v mateřské škole a při akcích organizovaných mateřskou školou. 

  Ochrana před rizikovým chováním, diskriminací, násilím

  Důležitým prvkem ochrany před projevy rizikového chování je i výchovně vzdělávací působení   na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.

  Prevence před projevy rizikového chování se uskutečňuje v průběhu celého pobytu dětí ve škole   a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

  Jedním z nejdůležitějších prvků prevence v této oblasti je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, vedení k prosociálnímu chování mezi dětmi a pedagogickými pracovníky    a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí po celou dobu pobytu dítěte               v mateřské škole.

  Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je týráno nebo zanedbáváno.

  V celém areálu je zákaz kouření, užívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek. 

   

  8) Přijímací řízení do mateřské školy

  ▪ termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem v období od 2. května do 16. května,

  ▪ o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek školy, městského tisku, plakátů a hlášením místního rozhlasu.

  ▪ ředitelka rozhodne do 30 dnů ode dne přijetí žádosti o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy,

  ▪ přijímány jsou děti ve věku zpravidla od tří do šesti let,

  ▪ přednostně jsou přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v příslušném školském obvodu nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku,

  ▪ dále jsou děti přijímány podle kritérií, která si ředitelka MŠ pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání stanovila a zákonné zástupce s nimi předem seznámila,

  ▪ podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je doložení potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci; tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné.

   9) Povinnost předškolního vzdělávání

  ▪    od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné,

  ▪      povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech      od cca 7.30 - 11.30 hodin,

  ▪      povinnost není dána ve dnech školních prázdnin,

  ▪      dítě má právo se vzdělávat v mateřské škole po celou dobu jejího provozu,

  ▪     zákonný zástupce je povinen omluvit nepřítomnost dítěte (nemoc, dovolená, lázně a podobné podstatné důvody) na cca dva týdny učitelce ve třídě, písemně, mailem, prostřednictvím formuláře na webových stránkách školy, nebo telefonicky do tří dnů od začátku nepřítomnosti dítěte, na dobu delší omlouvá zákonný zástupce dítě ředitelce MŠ prostřednictvím formuláře na webových stránkách školy,

 • pokud dítě v průběhu povinného předškolního vzdělávání onemocní, učitelka tuto skutečnost oznámí zákonným zástupcům a ti si neprodleně své dítě vyzvednou,

 • ve výjimečných případech může ředitelka vyžadovat omluvenku od lékaře,

 •  v případech důvodného podezření na zanedbávání povinné předškolní docházky se tato skutečnost oznamuje OSPOD,

 • pokud dítě nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce navštěvovat předškolní vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem dítěte nebo mu povolí vzdělávat se podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce dítěte je povinen vytvořit takovou formu předškolního vzdělávání podmínky. 

  10) Individuální vzdělávání

  ▪ povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání,

  ▪ pokud bude dítě touto formou vzděláváno převážnou část školního roku, je povinen zákonný zástupce tuto skutečnost oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku,

  ▪ plnění povinnosti předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání lze oznámit ředitelce školy i v průběhu školního roku,

  ▪ oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat:

  ▪ jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,

  ▪ uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, 

  ▪ důvody pro individuální vzdělávání, vzor oznámení je k dispozici na webových stránkách školy

  ▪ ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno (dle ŠVP PV),

  ▪ úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude ověřena třetí pondělí       v měsíci listopadu od 8.00 do 12.00 hodin, náhradní termín je stanoven na první pondělí v měsíci prosinci od 8.00 do 12.00 hodin v Mateřské škole ve Velešíně,

  ▪ ověřování očekávaných výstupů bude probíhat formou rozhovoru s dítětem, formou didaktických her a pracovních listů,

  ▪ pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka dítěti individuální vzdělávání; po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat. 

  11) Ukončování předškolního vzdělávání

  Ředitelka může ukončit předškolní vzdělávání dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce, jestliže:

  ▪ dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

  ▪ zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

  ▪ ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

  ▪ zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady.

  Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

  12) Podmínky zacházení s majetkem školy

   Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte. Zákonní zástupci po převzetí dítěte od učitelky mateřské školy plně zodpovídají za bezpečnost svého dítěte, pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou a chovají se tak, aby nepoškozovali majetek

  V případě že zjistí jeho poškození, neprodleně nahlásí tuto skutečnost pracovníkovi školy.

   

  13) Závěrečná ustanovení 

  Školní řád je závazný pro všechny děti, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance mateřské školy. 

  Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy, prostorách mateřské školy na všech místech poskytovaného vzdělávání v šatnách dětí a je k nahlédnutí u ředitelky školy. 

  Zákonní zástupci byli informování o vydání a obsahu školního řádu učitelkami ve třídách na schůzce s rodiči v průběhu června 2018 s vybranými částmi školního řádu byly seznámeny také děti, formou odpovídající věku a jejich rozumovým schopnostem.            

   

  Vydala:           Daniela Skalická, ředitelka MŠ ve Velešíně

  Schválila:        pedagogická rada 28. 8. 2018, provozní porada 28. 8. 2018

  Účinnost:        od 1. 9. 2018 

 • Školní řád bude průběžně aktualizován každý školní rok         

 

 
vytisknout stránku


úvodní stránka organizace školky kde nás najdete
Kontakty | Aktuální jídelníčky | Představení tříd | Plánované akce

Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu MŠ Velešín není možné kopírovat jakýkoliv obsah stránek.
V roce 2015 vytvořili Machina.cz

Mateřská škola ve Velešíně
Školní 223, 38232 Velešín

ředitelna: 380.331.241
nová budova: 380.332.028
hlavní budova: 380.332.030
vedoucí stravování: 380.332.029

msvelesin@email.cz